Politica de confidentialitate
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
(in continuare denumita si "Nota de informare" sau "Nota de informare privind protectia datelor")
1. Dispozitii fundamentale
1.1. Istoric
Noul Regulament nr. 679/2016 al Uniunii Europene privind protectia datelor (General Data Protection Regulation, GDPR, in continuare: "Regulamentul" sau "GDPR") este aplicata direct si in Romania. In temeiul Regulamentului, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. constituie operator de date cu caracter personal, adica Regulamentul este aplicabil cu privire la datele dvs. prelucrate de S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L.

1.2 Scopul Notei de informare
Scopul Notei de informare este de a stabili prevederile si principiile de protectie si de prelucrare a datelor urmate si aplicate de S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. (in continuare "Operatorul" sau "Societatea") si considerate relevante pentru aceasta, precum si politica de protectie si prelucrare a datelor a Societatii.

1.3 Domeniu de valabilitate
Cad sub incidenta Notei de informare prelucrarile de date legate de activitatea de desfacere a Societatii (inclusiv legate de pagina web care functioneaza sub domainul http://www.expocar.ro/ - in continuare "Pagina web"). Nu cad sub incidenta Notei de informare serviciile si prelucrarile de date efectuate de entitatile juridice si paginile web indicate de orice link de pe Pagina (Paginile) web gestionate de Societate, precum si prelucrarile de date efectuate de entitatile juridice din a caror note de informare, buletine informative sau scrisori publicitare Persoana vizata a luat cunostinta de Pagina web.
1.4. Modificarea Notei de informare
1.4.1. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica Nota de informare prin decizia sa unilaterala.
1.4.2. Prin accesarea Paginii web, Persoana vizata accepta prevederile in vigoare la momentul respectiv ale Notei de informare, nefiind necesar un acord suplimentar din partea Persoanei vizate.

2. Definitii
Notiunile cuprinse in Nota de informare privind protectia datelor au urmatoarea semnificatie:
2.1. Prelucrare de date: orice operatii sau totalitatea operatiilor efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, transformarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

2.2. Operator: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau orice alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

2.3. Date cu caracter personal sau date: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2.4. Persoana imputernicita de operator: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau orice alt organism sau prestator de servicii care prelucreaza date cu caracter personal in numele Operatorului.

2.5. Persoana vizata: persoana fizica care se inregistreaza pe Pagina web si in cadrul acestei operatii furnizeaza datele enumerate mai jos in punctele 8 si 9.
2.6. Prestator extern de servicii: terti parteneri prestatori de servicii contractati - direct sau indirect - de catre Operator sau administratorul Paginii web in legatura cu asigurarea unor servicii, carora le sunt sau pot fi transmise Date cu caracter personal, respectiv care pot transmite Date cu caracter personal Societatii. De asemenea, sunt considerati prestatori externi de servicii acei prestatori de servicii care nu se afla in relatie de colaborare nici cu S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L., nici cu administratorii serviciilor, dar care, prin faptul ca au acces la Pagina web, colecteaza date despre Persoanele vizate, care, fie independent, fie conectate cu alte date, pot permite identificarea Persoanei vizate. In cazul serviciului de hosting, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. considera si Persoana vizata ca fiind Prestator extern de servicii din punctul de vedere al activitatii de prelucrare a datelor efectuate in spatiul de stocare pe care in utilizeaza.
2.7. Nota de informare: prezenta Nota de informare privind prelucrarea datelor a Societatii.

3. Identitatea si activitatea operatorului
Denumirea: S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L.
Sediul: Str. Baba Novac, nr.165, Constanta
Telefon: +0241.694.222
E-mail: gdpr@expocar.ro

4. Principiile fundamentale ale prelucrarii datelor
4.1. Legalitate, echitate
Prelucrarea datelor trebuie efectuata in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. prelucreaza numai datele stipulate in lege sau furnizate de Persoanele vizate, in scopurile definite mai jos. Sfera Datelor cu caracter personal prelucrate este proportionala cu scopul prelucrarii datelor, nu se poate extinde in afara acestuia.
4.2 Exactitate
Datele trebuie sa fie necesare si relevante din punctul de vedere al prelucrarii datelor, ele trebuie sa fie exacte si, in caz de nevoie, actualizate.
4.3. Limitare la scop
In fiecare caz in care S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. doreste sa utilizeze Datele cu caracter personal in alt scop decat scopul colectarii initiale a datelor, va informa Persoana vizata despre acest lucru si va obtine acordul prealabil expres al acesteia, respectiv ii ofera posibilitatea de a interzice utilizarea.
4.4. Conformitate
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. nu verifica Datele cu caracter personal care ii sunt furnizate. Exclusiv persoana care furnizeaza datele este responsabila pentru conformitatea Datelor cu caracter personal.
4.5 Limitari legate de stocare
Stocarea datelor trebuie sa se realizeze in asa fel incat sa permita identificarea persoanelor vizate numai pe durata necesara indeplinirii scopurilor prelucrarii datelor cu caracter personal.
4.6. Protectia datelor persoanelor care nu au implinit 16 ani
Datele cu caracter personal ale persoanelor care nu au implinit 16 ani pot fi prelucrate numai cu consimtamantul persoanei majore care exercita supravegherea parinteasca asupra minorului. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. nu are posibilitatea de a verifica indreptatirea, respectiv continutul declaratiei persoanei care isi exprima consimtamantul, astfel incat Persoana vizata, respectiv persoana care exercita supravegherea parinteasca asupra acesteia garanteaza faptul ca acest consimtamant corespunde prevederilor legale. In lipsa declaratiei de consimtamant, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. nu colecteaza Date cu caracter personal referitoare la persoane vizate care nu au implinit 16 ani.
4.7. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. nu transmite tertilor Datele cu caracter personal prelucrate de ea, cu exceptia Persoanelor imputernicite si Prestatorilor externi de servicii specificati in Nota de informare. Prelucrarea datelor trebuie efectuata in asa fel incat prin aplicarea unor masuri tehnice si/sau organizatorice adecvate sa fie asigurata securitatea corespunzatoare a datelor cu caracter personal.
Constituie exceptie de la prevederea cuprinsa in acest punct utilizarea sub forma de date statistice sintetizate care nu pot contine sub nicio forma alte date care permit identificarea Persoanei vizate.
In unele cazuri - la solicitarea oficiala a instantelor de judecata sau a politiei, procese judiciare ca urmare a incalcarii drepturilor de autor, de patrimoniu sau a altor drepturi sau suspiciunea savarsirii acestora, lezarea intereselor Societatii, periclitarea asigurarii serviciilor etc. - S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va permite accesul tertilor la Datele cu caracter personal disponibile ale Persoanei vizate.
4.8. In cazul corectarii, restrictionarii, respectiv stergerii Datelor cu caracter personal prelucrate de ea, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va instiinta Persoana vizata, respectiv toate entitatile carora le-a transmis in prealabil Datele cu caracter personal in vederea Prelucrarii datelor. Instiintarea poate fi omisa daca acest lucru nu lezeaza interesele legitime ale Persoanei vizate avand in vedere scopul Prelucrarii datelor.
4.9. In baza Regulamentului, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. a desemnat un responsabil cu protectia datelor.

5. Temeiul legal al prelucrarii datelor
5.1 Art. 6 al GDPR stabileste cazurile in care pot fi prelucrate datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate:
"a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
d) prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
f) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.
5.2. Avand in vedere natura activitatii Societatii, temeiul legal al prelucrarii datelor este in primul rand consimtamanul voluntar expres al Persoanei vizate, bazat pe o informare corespunzatoare (L.inf. art. 5 alin. (1) pct. a)), iar dupa nasterea oricaror obligatii contractuale intre Societate si Persoana vizata, punctele 5.1.b) si 5.1.c) de mai sus ale Regulamentului. Persoana vizata contacteaza S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. voluntar, se inregistreaza voluntar, beneficiaza de serviciile Societatii in mod voluntar. In lipsa consimtamantului Persoanelor vizate, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. prelucreaza date numai daca legea o imputerniceste in mod univoc.
5.3. Daca prelucrarea de date se bazeaza pe acordul persoanei vizate, operatorul trebuie sa fie capabil sa certifice faptul ca persoana vizata si-a dat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
5.4. Persoana vizata are dreptul sa isi retraga oricand acordul in privinta tuturor prelucrarilor de date ale caror temei legal este punctul 5.1.a) de mai sus al Regulamentului. Persoana vizata poate initia retragerea consimtamantului printr-o declaratie scrisa trimisa la adresa de e-mail gdpr@expocar.ro. Pe baza retragerii consimtamantului, Operatorul sterge definitiv datele cu caracter personal ale Persoanei vizate din baza sa de date. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor anterior retragerii consimtamantului, respectiv a prelucrarii datelor pe baza pct. 5.1.b) si/sau c) de mai sus ale Regulamentului.
5.5. Transmiterea datelor catre Persoanele imputernicite de operator specificate in Nota de informare poate fi efectuata fara consimtamantul separat al Persoanei vizate. Divulgarea datelor cu caracter personal catre terti sau catre autoritati - daca legea nu prevede altfel - este posibila numai pe baza unei hotarari executorii a autoritatilor sau cu consimtamantul prealabil expres al Persoanei vizate.

6. Scopul prelucrarii datelor
Prelucrarea datelor trebuie efectuata in mod legal, echitabil si transparent fata de Persoana vizata. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. se straduieste sa asigure ca sunt prelucrate doar acele date cu caracter personal care sunt indispensabile pentru indeplinirea scopului prelucrarii de date si sunt adecvate pentru indeplinirea scopului. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai in masura si pe perioada necesara pentru indeplinirea scopului. Scopul prelucrarii de date conform celor de mai sus:
- identificarea Persoanei vizate, comunicarea cu Persoana vizata
- furnizarea catre Persoana vizata de informatii compacte, transparente, inteligibile si usor accesibile
- incheierea si executarea actelor juridice care fac parte din obiectul de activitate al Societatii intre Societate si Persoana vizata
- in cazul utilizarii unor servicii taxate, colectarea taxei si facturare
- indeplinirea obligatiilor care ii revin Operatorului, exercitarea drepturilor Operatorului
- intocmirea de analize si statistici, dezvoltarea de servicii - in aceste scopuri operatorul va utiliza numai date anonimizate, sinteze care nu permit identificarea persoanelor
- protectia drepturilor Persoanei vizate.
7. Sursa datelor
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. prelucreaza exclusiv Datele cu caracter personal furnizate de Persoanele vizate, nu colecteaza date din alte surse.

8. Sfera datelor prelucrate
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. prelucreaza exclusiv Datele cu caracter personal furnizate de Persoanele vizate. Datele prelucrate sunt urmatoarele:
Pe baza scopului prelucrarii datelor, datele prelucrate de Societate pot fi incluse in urmatoarele categorii:
- Date necesare pentru inregistrare. In cursul inregistrarii, Persoana vizata isi specifica numele, denumirea firmei, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon. Temeiul legal al prelucrarii datelor este consimtamantul Persoanei vizate, scopul primordial al prelucrarii datelor este inregistrarea si prestarea serviciilor Paginii web.
- Documente incarcate. Persoana vizata are posibilitatea, respectiv in unele cazuri obligatia de a incarca imagini ale anumitor documente personale. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. recomanda ca din aceste acte sa fie sterse datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru incheierea actului juridic intre parti si care nu sunt solicitate de Societate (conform celor descrise in punctul 10 de mai jos). In cazul in care Persoana vizata publica imaginea unui act care contine si date cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrarii datelor este consimtamantul Persoanei vizate. In cazul fotografiilor, scopul prelucrarii datelor este prestarea serviciilor Paginii web.
- Date de facturare. In cazul in care Persoana vizata achita contravaloarea unor servicii catre Societate, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. prelucreaza datele legate de plata si facturare (modalitate de plata, datele instrumentului de plata, in cazul facturarii numele, adresa, codul fiscal ale cumparatorului). Temeiul legal al prelucrarii datelor este in parte consimtamantul Persoanei vizate, in parte reglementarile legale privind impozitarea si contabilitatea. Scopul prelucrarii datelor este facturarea si colectarea platilor.
- Date si acte furnizate in cursul autentificarii. Persoanele vizate au posibilitatea de a se autentifica, conform celor descrise in punctul 11 de mai jos. Prelucrarea datelor se realizeaza conform celor descrise in punctul 11 de mai jos. Scopul prelucrarii datelor este verificarea persoanei care publica un anunt si a autovehiculului cuprins in anunt.
Pe langa cele de mai sus, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. prelucreaza datele tehnice, inclusiv adresa IP, conform celor descrise in punctul 13 de mai jos.

9. Descrierea procesului de prelucrare a datelor
Sursa datelor este Persoana vizata, care furnizeaza datele in cursul inregistrarii sau ulterior, prin accesarea Paginii web. Completarea datelor din formularul de inregistrare este obligatorie, cu exceptia cazului in care este specificat in mod expres contrariul.
Persoana vizata furnizeaza datele in mod independent, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. nu ofera niciun fel de indicatii cu caracter obligatoriu referitor la aceasta, nu impune cerinte de continut. Persoana vizata isi da consimtamantul expres pentru prelucrarea datelor pe care le-a furnizat. Persoana vizata are dreptul de a specifica in profilul sau si alte date pe langa cele solicitate de Societate, temeiul legal al prelucrarii datelor este si in acest caz consimtamantul voluntar al Persoanei vizate.
In cazul in care Persoana vizata se inregistreaza la o promotie organizata de Societate (de ex. pe facebook) si furnizeaza datele solicitate acolo, ea accepta nota de informare privind prelucrarea datelor referitoare la promotia respectiva. In acest caz, prin furnizarea datelor Persoana vizata nu se inregistreaza pe Pagina web, dar isi da consimtamantul pentru prelucrarea datelor funizate conform celor stabilite in nota de informare a promotiei.

10. Prelucrare de date legata de documente
Pe Pagina web exista posibilitatea, iar in cazul solicitarii cu caracter obligatoriu, exista obligativitatea Persoanei vizate sa puna la dispozitia Societatii documentele sale personale, in vederea facilitarii incheierii actului juridic intre parti.
Persoana vizata are posibilitatea de a publica documentele cu stergerea datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. le solicita in mod obligatoriu. In cazul in care Persoana vizata nu sterge datele, prin publicare isi da consimtamantul pentru divulgarea acestora.
In cazul in care S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. nu solicita publicarea documentelor cu datele cu caracter personal vizibile si ofera posibilitatea stergerii acestora, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. nu are nicio raspundere in cazul eventualei publicari a acestora.

11. Autentificare
Scopul procesului de autentificare este ca S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. sa se convinga de autenticitatea Persoanei vizate. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. verifica faptul ca Persoana vizata care si-a indicat intentia de a incheia un contract este intr-adevar o persoana fizica. Scopul prelucrarii datelor este autentificarea Persoanelor vizate, precum si incheierea actului juridic, iar dupa incheiere, facilitarea executarii legale a acestuia.

12. Prelucrarea datelor in scopuri publicitare, trimiterea de buletine informative
In cazul in care Persoana vizata isi da consimtamantul, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va contacta Persoana vizata utilizand informatiile de contact furnizate si ii va trimite reclame prin metoda marketingului direct. Reclama poate fi comunicata pe cale postala, telefonic (inclusiv SMS) sau prin e-mail, conditia fiind in fiecare caz consimtamantul Persoanei vizate. Persoana vizata isi poate retrage consimtamantul oricand, fara motivare.

13. Cookie-uri
Sistemul Societatii poate inregistra in mod automat adresa IP a calculatorului Persoanei vizate, data si ora de incepere a vizitei, respectiv, in unele cazuri - in functie de setarile calculatorului - tipul browserului si al sistemului de operare. Datele astfel inregistrate nu pot fi puse in legatura cu alte date cu caracter personal. Prelucrarea datelor serveste exclusiv scopuri statistice.
Cookie-urile permit Paginii web sa recunoasca, sa identifice si sa tina evidenta vizitatorilor anteriori. Cookie-urile ajuta S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L., in calitate de operator al Paginii web, in optmimizarea Paginii web, in configurarea serviciilor Paginii web conform obiceiurilor Persoanelor vizate. De asemenea, cookie-urile sunt capabile:
- sa memoreze setarile, astfel incat Persoana vizata nu trebuie sa le inregistreze din nou cand acceseaza o pagina noua,
- sa retina datele introduse anterior, astfel ca acestea nu trebuie tastate din nou,
- sa analizeze utilizarea paginii web pentru ca, drept rezultat al dezvoltarilor efectuate utilizand informatiile obtinute astfel, pagina web sa functioneze in cea mai mare masura posibila conform asteptarilor Persoanei vizate, pentru ca Persoana vizata sa gaseasca usor informatiile cautate si - sa urmareasca eficienta anunturilor noastre publicitare.
In cazul in care pe Pagina web S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. afiseaza diferite continuturi cu ajutorul unor servicii web furnizate de terti, acest lucru poate rezulta in stocarea catorva cookie-uri care nu sunt supravegheate de Societate, ea neavand nicio influenta asupra datelor colectate de aceste pagini web, respectiv domenii terte. Informatii despre aceste cookie-uri sunt furnizate de regulamentele referitoare la serviciul respectiv.
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. utilizeaza cookie-urile pentru a vizualiza reclame catre Persoanele vizate prin intermediul Google si Facebook. Prelucrarea datelor se realizeaza fara interventie umana.
Persoanele vizate au posibilitatea de a sterge cookie-urile in browserul lor (de obicei, in sectiunea Protectia datelor din meniul Setari). Prin interzicerea utilizarii cookie-urilor Persoana vizata ia la cunostinta faptul ca fara cookie-uri functionalitatea Paginii web este incompleta.

14. Transmiterea datelor
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. transmite date cu caracter personal catre terti numai daca Persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod univoc - cunoscand sfera de date care va fi transmisa si destinatarul transmisiei - sau daca legea autorizeaza transmisia de date.
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. are dreptul si obligatia de a transmite autoritatilor competente toate acele Date cu caracter personal de care dispune si pe care le stocheaza in mod regulamentar, la ale caror transmitere este obligat prin reglementari legale sau printr-o hotarare executorie a autoritatilor. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. nu poate fi invinovatita pentru o asemenea Transmitere de date sau consecintele acesteia.
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va documenta in fiecare caz transmiterile de date si va tine o evidenta a acestora.

15. Prelucrarea datelor
Pentru realizarea activitatii sale, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. are dreptul de a mandata Procesatori de date. Procesatorii de date imputerniciti de operator nu iau decizii independente, ele au dreptul sa actioneze exclusiv in conformitate cu contractul incheiat cu S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. si cu instructiunile primite de la aceasta. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. verifica activitatea Procesatorilor de date imputerniciti de operator. Procesatorii de date imputerniciti de operator pot mandata alti Procesatorii de date numai cu consimtamantul Societatii. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. poate mandata exclusiv Procesatorii de date care ofera garantii adecvate cu privire la aplicarea masurilor tehnice si organizatorice corespunzatoare care asigura conformitatea prelucrarii datelor si protectia drepturilor persoanelor vizate.
Procesatorii de date imputerniciti de operator nu pot mandata alti Procesatori de date fara imputernicirea prealabila scrisa, speciala sau generala a Societatii. In cazul imputernicirii scrise generale, Procesatorul de date imputernicit de operator va informa S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. cu privire la toate modificarile planificate care afecteaza mandatarea unor noi persoane imputernicite sau inlocuirea acestora, astfel asigurand Societatii posibilitatea de a obiecta fata de aceste modificari.

16. Prestatori externi de servicii
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. contracteaza Prestatori externi de servicii cu care colaboreaza.
In privinta Datelor cu caracter personal prelucrate in sistemele Prestatorilor externi de servicii sunt relevante prevederile regulamentelor de protectie a datelor proprii ale Prestatorilor externi de servicii. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va face tot ce ii sta in putinta pentru ca Prestatorul extern de servicii sa prelucreze datele transmise catre el in concordanta cu prevederile legale si sa le utilizeze exclusiv in scopul stabilit de Persoana vizata sau cel stabilit mai jos in Nota de informare.
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. informeaza Persoanele vizate cu privire la transmiterea de date catre Prestatorii externi de servicii in cadrul Notei de informare.

17. Sarcini legate de securitatea datelor
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. se ingrijeste de securitatea datelor, ia masurile tehnice si organizatorice si elaboreaza regulile procedurale necesare pentru aplicarea reglementarilor legale si a regulilor de protectia datelor si secretelor relevante. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. protejeaza datele prin masuri adecvate impotriva accesarii, modificarii, transmiterii, publicarii, stergerii sau distrugerii neautorizate, impotriva distrugerii si deteriorarii accidentale, precum si a pierderii accesibilitatii datelor cauzate de schimbarea tehnicii utilizate.
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. si Persoana imputernicita de operator va intreprinde masuri tehnice si organizatorice adecvate, luand in considerare stadiul actual al stiintei si tehnicii si cheltuielile de implementare, precum si natura, amploarea, circumstantele si scopurile prelucrarii datelor, precum si riscul de probabilitate si gravitate variabila reprezentat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, in vederea garantarii securitatii datelor la nivel corespunzator gradului de risc.
In cadrul celor de mai sus, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L.:
- se ingrijeste de luarea masurilor care asigura protectia impotriva accesului neautorizat, inclusiv protectia instrumentelor software si hardware, respectiv protectia fizica (protectia impotriva accesului, protectia retelei);
- ia masurile care asigura posibilitatea restaurarii fisierelor de date, prin salvari de siguranta regulate;
- ia masuri pentru protectia antivirus.

18. Durata prelucrarii datelor
S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. sterge datele cu caracter personal:
a) daca se constata ca datele sunt prelucrate ilegal, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. executa stergerea fara intarziere.
b) la cererea Persoanei vizate (cu exceptia prelucrarilor de date bazate pe reglementari legale).
Persoana vizata poate solicita stergerea datelor prelucrate pe baza consimtamantului sau voluntar. In acest caz, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. sterge datele. Stergerea poate fi refuzata numai daca prelucrarea datelor este autorizata de o reglementare legala. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va furniza in fiecare caz informatii despre respingerea cererii de stergere si despre prevederea legala care permite prelucrarea datelor.
c) in cazul in care se constata ca datele sunt incomplete sau gresite - si aceasta stare nu poate fi remediata in mod legal -, daca stergerea nu este exclusa de o reglementare legala.
d) daca scopul prelucrarii datelor a incetat, sau daca a expirat termenul de pastrare a datelor prevazut de lege.
Stergerea poate fi refuzata (i) daca o reglementare legala autorizeaza prelucrarea datelor, respectiv (iii) pentru protejarea si valorificarea drepturilor. In cazul respingerii cererii de stergere, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va informa in fiecare caz Persoana vizata, specificand motivul refuzului stergerii. Dupa indeplinirea solicitarii de stergere a datelor cu caracter personal, datele anterioare (sterse) nu mai pot fi restaurate.
Dezabonarea de la buletinele informative trimise de Societate este posibila prin linkul de dezabonare inclus in acestea. In cazul dezabonarii, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va sterge datele Persoanei vizate din baza de date a buletinului informativ.
e) daca instanta judecatoreasca sau Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a dispus acest lucru.
Daca o instanta judecatoreasca sau Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal dispune in mod executoriu stergerea datelor, Operatorul va efectua stergerea.
In loc de stergere, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va restrictiona datele cu caracter personal - cu instiintarea Persoanei vizate -, daca Persoana vizata solicita acest lucru sau daca pe baza informatiilor disponibile se poate presupune ca stergerea lor contravine intereselor legitime ale Persoanei vizate. Datele cu caracter personal astfel restrictionate pot fi prelucrate exclusiv atat timp cat este in vigoare scopul prelucrarii care exclude stergerea datelor. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va marca datele cu caracter personal prelucrate de ea daca Persoana vizata disputa corectitudinea sau exactitatea acestora, dar nu se poate determina cu certitudine faptul ca datele cu caracter personal disputate sunt eronate sau inexacte.
In cazul prelucrarilor de date bazate pe reglementari legale, prevederile reglementarii legale sunt valabile cu privire la stergerea datelor.
In cazul stergerii, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va face ca datele sa devina necorespunzatoare pentru identificarea persoanei. Daca reglementarile legale dispun astfel, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va distruge suportul de date care contine datele cu caracter personal.

19. Drepturile Persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor
19.1. La contactarea Persoanei vizate, S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. o informeaza cu privire la prelucrarea datelor. Pe langa aceasta, Persoana vizata are oricand dreptul sa solicite informatii privind prelucrarea datelor.
Persoana vizata are dreptul sa primeasca confirmare de la Societate daca prelucrarea datelor sale cu caracter personal este in curs si in caz ca o astfel de prelucrare este in curs, are dreptul sa primeasca acces la datele cu caracter personal si informare cu privire la scopul prelucrarii de date, categoriile de date cu caracter personal ale persoanei vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost transmise sau le vor fi transmise datele cu caracter personal, durata planificata a stocarii datelor cu caracter personal, sau daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea acestei durate. Persoana vizata are dreptul de a solicita de la operator corectarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la ea si poate protesta impotriva prelucrarii acestor date cu caracter personal. De asemenea, ii revine dreptul de a depune plangere la o autoritate de supraveghere, respectiv daca datele nu au fost culese de la persoana vizata, toate informatiile disponibile privind sursa acestora.
19.2. Persoana vizata are dreptul ca la cererea sa, operatorul sa corecteze datele cu caracter personal inexacte referitoare la ea fara intarzieri nejustificate. Avand in vedere scopul prelucrarii datelor, persoana vizata are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, printre altele, pe calea unei declaratii de completare.
19.3. Persoana vizata poate solicita operatorului sa stearga fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal care se refera la ea, cu exceptia prelucrarilor de date dispuse prin reglementari legale. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va informa Persoana vizata despre stergere.
19.4. Persoana vizata poate protesta impotriva prelucrarii datelor sale cu caracter personal in modul prevazut in L.inf.
19.5. Persoana vizata isi poate inainta cererea de informare, corectare sau stergere in scris, prin scrisoare adresata catre sediul principal al Societatii, sau prin e-mail trimis Societatii la adresa gdpr@expocar.ro.
19.6. Persoana vizata poate solicita ca S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. sa restrictioneze prelucrarea Datelor sale cu caracter personal, daca Persoana vizata disputa exactitatea Datelor cu caracter personal prelucrate. In acest caz restrictionarea se refera la o perioada necesara pentru ca Operatorul sa verifice exactitatea Datelor cu caracter personal. S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. va marca Datele cu caracter personal prelucrate de ea daca Persoana vizata disputa corectitudinea sau exactitatea acestora, dar nu se poate determina cu certitudine faptul ca Datele cu caracter personal disputate sunt eronate sau inexacte. Persoana vizata poate solicita restrictionarea de catre Societate a prelucrarii Datelor sale cu caracter personal si in cazul in care Prelucrarea de date este ilegala, dar Persoana vizata se opune stergerii Datelor cu caracter personal prelucrate si in schimb solicita restrictionarea utilizarii acestora. Persoana vizata poate solicita restrictionarea de catre Societate a prelucrarii Datelor sale cu caracter personal si in cazul in care scopul Prelucrarii datelor a fost realizat, dar Persoana vizata doreste prelucrarea acestora de catre Societate pentru revendicarea, impunerea sau apararea unor pretentii juridice.
19.7. Persoana vizata are dreptul sa primeasca datele cu caracter personal referitoare la ea, puse de ea la dispozitia unui operator, intr-o forma structurata, intr-un format de larga utilizare lizibil electronic; de asemenea, are dreptul sa transmita aceste date catre un alt operator, fara ca acest lucru sa fie impiedicat de operatorul caruia i-a pus la dispozitie datele cu caracter personal.
19.8. In cazul in care S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L. nu onoreaza cererea Persoanei vizate privind corectarea, restrictionarea sau stergerea datelor, are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data primirii cererii sa comunice in scris motivele respingerii cererii de corectare, restrictionare sau stergere. In cazul respingerii cererii de corectare, stergere sau restrictionare, operatorul va informa Persoana vizata cu privire la posibilitatea caii de atac in justitie, precum si la posibilitatea de a apela la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
19.9. Persoana vizata poate da declaratiile legate de exercitarea drepturilor de mai sus utilizand informatiile de contact ale operatorului mentionate in punctul 2.
19.10. Persoana vizata isi poate inainta plangerea si direct catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (sediul: Bulevardul Magheru nr. 28-30, Sector 1 Bucuresti, tel. 031-805-92-11, email anspdcp@dataprotection.ro, web www.dataprotection.ro)